19-10-2016

Generelle leverings betingelser

Generelle salgs og leveringsbetingelser følger NL92 samt tillæg NVP 99 idet dog nedenstående træder i stedet hvor dette er relevant. 

Betaling

Betaling er 8 dage netto kontant, hvis ikke andet skriftligt er aftalt mellem parterne. For udviklingsprojekter betales 30 % af ordresummen ved ordre, 60 % ved levering og 10 % ved accept af leveret ydelse. Annullering og ændring af en ordre kan kun ske med Multiflash A/S godkendelse. Multiflash er berettiget til at beregne et gebyr på 20 % af ordresummen ved ændring eller annullering.

Force Majure

Der tages forbehold for forhold, der er uden for Multiflash A/S indflydelse (force ajeure).

Ansvar

Hvis Multiflash A/S er ansvarlig overfor køber, er ansvaret begrænset til kun at omfatte de hos Multiflash A/S købte varer og/eller ydelser, og omfatter derfor ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab, som f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, driftstab og installationsomkostninger. Multiflash A/S har heller ikke ansvar overfor købers retsforhold til tredjemand. Multiflash A/S er alene ansvarlig for skader i det omfang, at disse skyldes forsømmelser fra Multiflash A/S side og ikke i videre omfang end ovenfor anført.

Prisangivelser

Alle priser opgives normalt eksklusiv moms. Der tages forbehold for fejl, prisændringer og udsolgte varer. Priser fastsættes efter de prislister, der er gældende på det tidspunkt, hvor ordren indgås. Alle priser er AB Multiflash.

Reklamation

Multiflash A/S yder et (1) års reklamationsret (hvis ikke andet er anført) på varer og ydelser, fra leveringstidspunktet, for fabrikations- og materialemangler/fejl. Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen/fejlen opstår som følge af forhold hos køber, f.eks. fejlbehandling eller hændeligt uheld. Ved reklamation skal køber selv sørge for, at produktet leveres til Multiflash A/S, med oplysning om købers navn, adresse, telefonnummer (hvis muligt), dokumentation for købsdatoen, samt beskrivelse af fejlen. Omkostninger ved undersøgelse eller reparation af fejl eller skade, på grund af disse forhold betales alene af køber. Rejse, rejsetid og andre omkostninger, betales altid af kunden.

Rettigheder

Multiflash A/S overdrager Brugsret til programmer udviklet for kundens regning til kunden for brug i kundens virksomhed. Multiflash A/S forbeholder sig ret til at anvende kildekoden eller dele deraf til løsning af andre opgaver som er kunden uvedkommende. Undtagen er metoder, komponenter og teknikker, der er en del af Multiflash generelle udviklings miljø, som Multiflash vælger at lade indgå i opgaven.